Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Uitgeverij Container

Artikel 1 – Definities

1. Uitgeverij Container biedt een online platform aan waarop Instructeurs hun eigen cursussen en trainingen kunnen geven. Het systeem en de techniek wordt geleverd door Maatos. Daarnaast biedt Uitgeverij Container eigen uitgegeven lesboeken en lesmateriaal aan.

2. Onder Instructeur wordt verstaan: degene die een abonnement afsluit met Uitgeverij Container en die via de website eigen cursussen en trainingen kan geven.

3. Onder Eindgebruiker wordt verstaan: degene die via de website van Uigeverij Container gebruik maakt van de cursussen en trainingen van de Instructeur.

Dit valt onder de verantwoordelijkheid van Instructeur en Eindgebruiker.

 

Artikel 2 – Gebruikerscontent

1. Uitgeverij Container controleert of bewaakt de gebruikerscontent niet van de cursussen en garandeert op geen enkele manier de inhoud, betrouwbaarheid, validiteit, nauwkeurigheid of de waarheidsgetrouwheid van dergelijke gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud die wordt gepresenteerd via de cursussen.

2. Door het platform te gebruiken kunnen Eindgebruikers worden blootgesteld aan gebruikerscontent die zij als aanstootgevend of onfatsoenlijk beschouwen. Uitgeverij Container heeft niet de verantwoordelijkheid om dergelijke inhoud van Eindgebruikers weg te houden en is niet aansprakelijk voor toegang tot of gebruik van enige gebruikerscontent.

3. Hoewel Uitgeverij Container niet verplicht is om dit te doen, heeft Uitgeverij Container wel absolute discretie om gebruikerscontent die op het platform is geplaatst of is opgeslagen te verwijderen, te screenen of te bewerken en dit kan op elk moment en om elke reden.

4. Als een Eindgebruiker van mening is dat zijn eigen gebruikerscontent in strijd is met wet- of regelgeving, onnauwkeurig is of een risico vormt voor welke partij dan ook, dan is het de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om stappen te ondernemen die hij noodzakelijk acht.

5. Als een Eindgebruiker van mening is dat andere content in strijd is met enige wet- of regelgeving, dan dient Eindgebruiker dit te melden aan Instructeur.

 

Artikel 3 – Verplichtingen Eindgebruikers

1. Onder de voorwaarde dat Eindgebruikers voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze voorwaarden, wordt Eindgebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het platform gegeven voor de gekozen periode.

2. Het is Eindgebruikers niet toegestaan om:

– De via het platform verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.

– Inbreuk te maken op de rechten van Uitgeverij Container en Instructeur, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

– Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen te omzeilen.

– De goede naam en/of belangen van Uitgeverij Container en Instructeur te schaden.

– Een account op naam van een ander aan te maken.

– Via het platform informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

– Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.

– Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

– Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

– De persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met door dezen ongewenste communicatie.

 

Artikel 4 – Interactieve zones

1. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van interactieve zones op het platform en Eindgebruiker doet dit op eigen risico.

2. Het platform of de interactieve zones mogen niet gebruikt worden om commerciële of andere berichten naar een andere partij te sturen, binnen of buiten het platform, als die berichten niet gevraagd, geautoriseerd of verwelkomd worden door de andere partij (spam).

3. Elk gebruik van de interactieve zones of andere gedeelten van het platform in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in beëindiging of opschorting van de rechten van Eindgebruiker met betrekking tot de interactieve zones en/of het platform.

 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

1. Eindgebruiker accepteert dat het platform, de vormgeving en de structuur behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Uitgeverij Container.

2. Het is Eindgebruiker niet toegestaan een onderdeel van het platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Uitgeverij Container of tenzij dit rechtens is toegestaan.

3. Het is Eindgebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Uitgeverij Container. Eindgebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Uitgeverij Container of anderen in verschillende softwareprogramma’s zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid van gegevens

1.Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Partijen kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.