Privacy en disclaimer

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Uitgeverij Container.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Uitgeverij Container in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Uitgeverij Container gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is om een deze overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Uitgeverij Container maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Uitgeverij Container is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Uitgeverij Container vallen.

Disclaimer

Hier vindt u de disclaimer van Uitgeverij Container. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Uitgeverij Container.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Uitgeverij Container te mogen claimen of te veronderstellen.

Uitgeverij Container streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Uitgeverij Container aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Uitgeverij Container bv is statutair gevestigd te Ruinerwold aan de Dijkhuizen 13 7961 AE staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 52651045 en draagt de naam Uitgeverij Container bv. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@uitgeverijcontainer.nl en telefonisch via 088-3745440.

 

Uw persoonsgegevens worden gedeeltelijk opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in België.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar info@uitgeverijcontainer.nl

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@uitgeverijcontainer.nll.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@uitgeverijcontainer.nl.